Sarchen Metok by NORBU SAMPHEL

betaforgot password?
title

Sarchen Metok

artistNORBU SAMPHEL
albumTIPA YARKYI 2016
keyB major

སེར་ཆེན་མེ་ཏོག།

intro	
[with CAPO 3] Pick Guitar Solo

 A# - - - / Cm - - - / A# - - - / Cm - - - /=2
A# - - - / A# - - - / A# - - - / A# - - - /

Musical Bridge 1
A# - - - / Cm - - - / F - - - / A# - - - /=4

Verse 1
A#   Cm      F    A# 
སེར་ཆེན་མེ་ཏོག་ཤིག་ལ།།	  རྐང་དྲུག་སེམས་པ་འཁོར་སོང།།
A#    Cm     F    A#
སེར་བ་བབས་ཐེངས་གཅིག་གིས།།	  ཁ་ཁར་བྲལ་དགོས་བྱུང་སོང།།
	
Musical Bridge 2
A# - - - / Cm - - - / F - - - / A# - - - /=2

Verse 2
A#   Cm    F    A#
རྡ་སའི་ཁྲོམ་གཞུང་ནང་ནས།།	 མི་རིགས་དཀར་ནག་འཛོམས་འདུག།།
A#    Cm   F   A#
ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་མཛེས་མས།།	 ང་ཡི་སེམས་པ་འཕྲོག་སོང།།	

Chorus 1
A#    Gm   Cm  F
ཁྱོད་ནི་ལ་མོའི་ཕར་ནང།།    ང་ནི་ལ་མོའི་ᨋཚུར་ནང།།
F     Gm   Cm   F
ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ།།	 ད་དུང་ཁྱོད་ལ་འཁྲེན་ཡོད།།

Chorus 2
F    Cm   F    A#
ཁྱོད་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་བ།།   སུ་ལ་བཅངས་མྱོང་མེད་ཀྱང།།
A#    Cm   F    A#
ལས་དབང་བར་ཐག་རིང་བས།།  བརྩེ་བ་གས་ཆག་ཤོར་སོང།།

Musical Bridge 
A# - - - / A#- - - / Cm - - - / F - - - / A# - - - / A# - - - /
 A# - - - / Cm - - -/ F - - - / A# - - - / A# - - - / Gm - - - /
 Cm - - - / F - - - / A# - - - /

Piano and Trumpet
A# - - - / Cm - - - / F - - - / A# - - - /=3

Comments (0)

Leave a Comment on Facebook